Chào mừng bạn!

đến với

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành Phố Đà Nẵng

Thông tin quy chế

Sắp diễn ra

Đang diễn ra

Thời gian bắt đầu còn

Quy chế đấu giá xe ô tô Q7 sản xuất năm 2020

Thời gian diễn ra

19:00, 20/02/2020

Số vòng trả giá

5 vòng

Thời gian bắt đầu còn

Quy chế đấu giá xe ô tô Q7 sản xuất năm 2020

Thời gian diễn ra

19:00, 20/02/2020

Số vòng trả giá

5 vòng

Thời gian bắt đầu còn

Quy chế đấu giá xe ô tô Q7 sản xuất năm 2020

Thời gian diễn ra

19:00, 20/02/2020

Số vòng trả giá

5 vòng

Thời gian bắt đầu còn

Quy chế đấu giá xe ô tô Q7 sản xuất năm 2020

Thời gian diễn ra

19:00, 20/02/2020

Số vòng trả giá

5 vòng

Thời gian bắt đầu còn

Quy chế đấu giá xe ô tô Q7 sản xuất năm 2020

Thời gian diễn ra

19:00, 20/02/2020

Số vòng trả giá

5 vòng

Thời gian bắt đầu còn

Quy chế đấu giá xe ô tô Q7 sản xuất năm 2020

Thời gian diễn ra

19:00, 20/02/2020

Số vòng trả giá

5 vòng

Tài sản đấu giá

Xem chi tiết

Thời gian bắt đầu còn

Xe Audi Q7

Giá khởi điểm7.500.000

Bước giá7.500.000

Xem chi tiết

Thời gian bắt đầu còn

Xe Audi Q7

Giá khởi điểm7.500.000

Bước giá7.500.000

Xem chi tiết

Thời gian bắt đầu còn

Xe Audi Q7

Giá khởi điểm7.500.000

Bước giá7.500.000

Xem chi tiết

Thời gian bắt đầu còn

Xe Audi Q7

Giá khởi điểm7.500.000

Bước giá7.500.000

Xem chi tiết

Thời gian bắt đầu còn

Xe Audi Q7

Giá khởi điểm7.500.000

Bước giá7.500.000

Xem chi tiết

Thời gian bắt đầu còn

Xe Audi Q7

Giá khởi điểm7.500.000

Bước giá7.500.000

Xem chi tiết

Thời gian bắt đầu còn

Xe Audi Q7

Giá khởi điểm7.500.000

Bước giá7.500.000

Xem chi tiết

Thời gian bắt đầu còn

Xe Audi Q7

Giá khởi điểm7.500.000

Bước giá7.500.000

Xem chi tiết

Thời gian kết thúc còn

Xe Audi Q7

Giá khởi điểm7.500.000

Bước giá7.500.000

Xem chi tiết

Thời gian kết thúc còn

Xe Audi Q7

Giá khởi điểm7.500.000

Bước giá7.500.000

Xem chi tiết

Thời gian kết thúc còn

Xe Audi Q7

Giá khởi điểm7.500.000

Bước giá7.500.000

Xem chi tiết

Thời gian kết thúc còn

Xe Audi Q7

Giá khởi điểm7.500.000

Bước giá7.500.000

Xem chi tiết

Thời gian kết thúc còn

Xe Audi Q7

Giá khởi điểm7.500.000

Bước giá7.500.000

Xem chi tiết

Thời gian kết thúc còn

Xe Audi Q7

Giá khởi điểm7.500.000

Bước giá7.500.000

Xem chi tiết

Thời gian kết thúc còn

Xe Audi Q7

Giá khởi điểm7.500.000

Bước giá7.500.000

Xem chi tiết

Thời gian kết thúc còn

Xe Audi Q7

Giá khởi điểm7.500.000

Bước giá7.500.000

Xem chi tiết

Giá thắng cuộc

12.000.000

Xe Audi Q7

Giá khởi điểm7.500.000

Bước giá7.500.000

Xem chi tiết

Giá thắng cuộc

12.000.000

Xe Audi Q7

Giá khởi điểm7.500.000

Bước giá7.500.000

Xem chi tiết

Giá thắng cuộc

12.000.000

Xe Audi Q7

Giá khởi điểm7.500.000

Bước giá7.500.000

Xem chi tiết

Giá thắng cuộc

12.000.000

Xe Audi Q7

Giá khởi điểm7.500.000

Bước giá7.500.000

Xem chi tiết

Giá thắng cuộc

12.000.000

Xe Audi Q7

Giá khởi điểm7.500.000

Bước giá7.500.000

Xem chi tiết

Giá thắng cuộc

12.000.000

Xe Audi Q7

Giá khởi điểm7.500.000

Bước giá7.500.000

Xem chi tiết

Giá thắng cuộc

12.000.000

Xe Audi Q7

Giá khởi điểm7.500.000

Bước giá7.500.000

Xem chi tiết

Giá thắng cuộc

12.000.000

Xe Audi Q7

Giá khởi điểm7.500.000

Bước giá7.500.000